مرا به ساحل باران ببر دلم تنگ است
حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر
نگارش در تاریخ یکشنبه 19 اردیبهشت 1389 توسط ایرج

با اشک زچشمانم بیرون شده بینائی

ای پادشه خوبان داداز غم تنهائی
عشقت چو به دل آمد بی نام ونشانم کرد

 تیر غم هجرانت ای یار کمانم کرد
مارا نبود دلبر غیر ازتو دگر یاری

این خسته مسکین را از لطف نما یاری
دلتنگی..

دوباره قلب زمین بهر آسمان تنگ است
خداکند که ببارد، زمانمان تنگ است

فشرده سینه من را غم جدایی ها

فضای سینه دگر بهر مرغ جان تنگ است

کجاست کوی وصالت؟کجای این غربت؟!

دلم برای رسیدن به کویتان تنگ است

برای من که بسی دور گشتم از کویت

زمان برای رسیدن به لامکان تنگ است

ای آفتاب حضورت دوای درد فراق

برای درک وجودت جهانمان تنگ است

تمام هستیمان، جانمان فدایت باد

ببخش یوسف زهرا که دستمان تنگ است

اللهم عجل لولیک الفرج...


الهم اجعلنی من المستغفرین واجعلنی من عبادک

الصالحین القانتین و اجعنلی من اولیائک المتقین

برحمتک یا ارحم الراحمین


گرچه گذر زمان فرصت مهر ورزیدن را دریغ نمیکند؛
اما مرگ را استثنائی نیست
فرصت ها را برای مهرورزی دریابیم

۹۹ اسم خداوند به همراه ترجمه فارسی در ادامه مطلب...
شمارهعربیفارسیابجد
۱الرحمنبخشاینده۲۹۸
۲الرحیممهربان۲۵۸
۳الملکپادشاه۹۰
۴القدوسمقدس۷۰
۵السلامدرود۱۳۱
۶المؤمناطمینان دهنده۱۳۶
۷المهیمننگهدارنده۱۴۵
۸العزیزباشکوه۹۴
۹الجبارتوانگر۲۰۶
۱۰المتکبربسیار بزرگ۶۶۲
۱۱الخالقآفریننده۷۳۱
۱۲البارئدرست۲۱۳
۱۳المصورنگارگر، صورتگر۳۳۶
۱۴الغفارهمیشه بخشاینده۱۲۸۱
۱۵القهارفروکاهنده۳۰۶
۱۶الوهابنیک بخشاینده۱۴
۱۷الرزاقهمیشه روزی دهنده۳۰۸
۱۸الفتاحگشاینده (پیروزکننده)۴۸۹
۱۹العلیمداناترین۱۵۰
۲۰القابضمی‌راننده، بیرون کشنده جان‌ها۹۰۳
۲۱الباسطگستراننده، فراخ کننده روزی۷۲
۲۲الخافضپست کننده، خوار کننده۱۴۸۱
۲۳الرافع(به سوی خود) بالا برنده۳۵۱
۲۴المعزعزیزکننده۱۱۷
۲۵المذلخوارکننده۷۷۰
۲۶السمیعشنواترین۱۸۰
۲۷البصیربیناترین۳۰۲
۲۸الحکمدادگر۶۸
۲۹العدلبینهایت عادل۱۱۴
۳۰اللطیفآن‌که بر بندگانش لطف دارد۱۲۹
۳۱الخبیرآگاه‌ترین۸۱۲
۳۲الحلیمبسیار بردبار۸۸
۳۳العظیمبی‌انتها۱۰۲۰
۳۴الغفوربسیار بخشاینده۱۲۸۶
۳۵الشکوربسیار سپاسگذار (پاداش دهنده بزرگ است مر عمل کوچک را)۵۲۶
۳۶العلیبلند مرتبه۱۱۰
۳۷الکبیربزرگ‌ترین۲۳۲
۳۸الحفیظنگهدارنده۹۹۸
۳۹المقیتخوراک دهنده۵۵۰
۴۰الحسیبشمارنده۸۰
۴۱الجلیلبسیار گرانقدر۷۳
۴۲الکریمبسیار بخشنده۲۷۰
۴۳الرقیبنگهبان، بیننده و آماده۳۱۲
۴۴المجیبپاسخگو۵۵
۴۵الواسعگسترده، پهناور۱۳۷
۴۶الحکیمفرزانه، بسیار خردمند۷۸
۴۷الودوددوست۲۰
۴۸المجیدبسیار لایق ستایش (در ذات و صفات خود عظیم و نسبت به بندگان بسیار با خیر و احسان است)۵۷
۴۹الباعثبرانگیزنده مردگان۵۷۳
۵۰الشهیدبیننده۳۱۹
۵۱الحقراست، درست۱۰۸
۵۲الوکیلوکیل۶۶
۵۳القوىپرزور۱۱۶
۵۴المتینسخت (و نیز پاینده)۵۰۰
۵۵الولىدوست، یار و نگهبان۴۶
۵۶الحمیدستوده۶۲
۵۷المحصىشمارنده۱۴۸
۵۸المبدئنخستین آفریننده۵۶
۵۹المعیدبازگرداننده، دوباره زنده کننده۱۲۴
۶۰المحیىزندگی بخش، هستی بخش۶۸
۶۱الممیتمی‌راننده، نابود کننده۴۹۰
۶۲الحیزنده۱۸
۶۳القیومقائم به ذات (همه-آفریننده‌ای که کسی او را نیافرید)، پاینده۱۴۶
۶۴الواجدیابنده۱۴
۶۵الماجدبزرگوار۴۸
۶۶الواحدیکتای بی‌همتا۱۹
۶۷الاحدیگانه (خدایی جز او نیست)۱۳
۶۸الصمدبی‌نیاز۱۳۴
۶۹القادرتوانا۳۰۵
۷۰المقتدرتعیین کننده (قضا و قدر)، فراتر۷۴۴
۷۱المقدمفراپیش کشنده۱۸۴
۷۲المؤخرفراپس دارنده ، پس گذارنده چیزها و نهنده آن‌ها بجای آن‌ها۸۴۶
۷۳الأولنخستین، اول پدیدارکننده وجود۳۷
۷۴الأخرواپسین، آخر فناکننده موجود۸۰۱
۷۵الظاهرآشکار(پدیدار، هویدا)، همیشه پیروز۱۱۰۶
۷۶الباطنپنهان، همه دربرگیرنده۶۲
۷۷الوالیکاردار۴۷
۷۸المتعالیخود ستوده۵۵۱
۷۹البرنیکوترین۲۰۲
۸۰التوابهمیشه توبه پذیر۴۰۹
۸۱المنتقمدادستان۶۳۰
۸۲العفودرگذرنده(آمرزنده)، ناپدیدکننده گناهان۱۵۶
۸۳الرؤوفبسیار دلسوز و مهربان۲۸۶
۸۴مالک الملکفرمانروای جهان۲۱۲
۸۵ذوالجلال و الاکرامدارای شکوه و بخشش
۸۶المقسطعادل۲۰۹
۸۷الجامعگردآورنده۱۱۴
۸۸الغنىتوانگر۱۰۶۰
۸۹المغنىبی‌نیاز کننده، بسنده۱۱۰۰
۹۰المانعبازدارنده۱۶۱
۹۱الضارآزار دهنده (این صفت تنها در احادیث یافت می‌شود)۱۰۰۱
۹۲النافعسودمند۲۰۱
۹۳النورروشنی۲۵۶
۹۴الهادیرهنما۲۰
۹۵البدیعسنجش ناپذیر، آفریننده۸۶
۹۶الباقیماندگار و واگردان نشدنی (تغییر ناپذیر)۱۱۳
۹۷الوارثوارث۷۰۷
۹۸الرشیدراهنما، آموزگار و دانای بی‌خطا۵۱۴
۹۹الصبورشکیبا
۲۹۸

قالب وبلاگ