مرا به ساحل باران ببر دلم تنگ است
حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر
نگارش در تاریخ یکشنبه 30 خرداد 1389 توسط ایرجدلــم پُــر اسـت. فـضـا تـنـگ. کــوچــه غـمـنـاک اسـت

عــروس عـشــق بــه زیــر هـزارمــن خــاک اســت
 

نـه دسـت دوســت. نـه ره تــوشــه .و نـه روزنـــه ای
سـفـر بـه پـیــش و ره عـــاشـــقـی خـطـرنـاک اســت
 

بــه دخـــتــرم کــه دم از راه زد شـــبــی گـــفـــتـــم
کــه رســم ومــذهــب عــشــاق رزم بـیـبــاک اســـت
 

دعـــابـــده  بــــروم جــــســـت وجـــوی روزنــه ای
کــه چـشـم هـا بـه ره وقـلـب عـاشـقــان چــاک اسـت
 

طــلســم جـــاده ی بــن بــســت ســــد مــن نــشـــود
کـه عـشـق سـرکــش وچـابــکـسـوار وچـالاک اســت
 

هــجــوم عـــشـــق  زکـــف بــرده  اخــتــیــار مــرا
اگــرچــه کــاخ ســتــم  گــردنـش بــرافــلاک اســت
 

دعــابــده بــروم ســرنــهــم بــه مــســتـی عـــشـــق
در آن ســپــیــده کــه انــگــور در تــن تـــاک اســت

قالب وبلاگ