مرا به ساحل باران ببر دلم تنگ است
حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر
نگارش در تاریخ یکشنبه 5 تیر 1390 توسط ایرج

به سراغ من اگر می آیید.
پشت هیچستانم
پشت هیچستان جایی است.
پشت هیچستان رگ های هوا پر قاصدک هایی است
که خبر می آرند از گل واشده در دورترین بوته خاک
روی شن ها هم نقش سم اسبان سواران ظریفی است که صبح
به سر تپه معراج شقایق رفتند

----------  ><(((:>  -------  ><(((:> ---------  ><(((:>

----  ><(((:>  -------  ><(((:> ---------  ><(((:>  -------  ><(((:>

-------  ><(((:> ------

----  ><(((:>  -------   -------  ><(((:> --

-------  ><(((:> ----------

-------  ><(((:> --------  ><(((:>  -------  ><(((:> ------

--------  ><(((:>  -----  ><(((:> ------

پشت هیچستان چتر خواهش باز است 
تا نسیم عطشی در بن برگی بدود
زنگ باران به صدا می آید
آدم اینجا تنهاست
و در این تاریکی سایه نارونی تا ابدیت جاری است
به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید
مبادا ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

قالب وبلاگ